23.11.2022

STATES VS MINORITIES

What’s in a nation? A broad definition of a nation is a community of people formed on the basis of shared features such as language, history, ethnicity, culture and/or society. In the name of the one and homogenous nation, states have oppressed ethnic groups with a different religion or language, civil wars have erupted and borders have been breached to claim the territories of “others”. Until the present day, minorities have their rights violated, language and religion demonized, freedom of expression banned and lands confiscated. In order to deconstruct the states’ narrative of the “homogenous nation”, BCK presents a selection of documentary films that address the issues that minorities faced in the past and experience in the present, in the midst of a new wave of growing fascism and nationalism. 

Τι υπάρχει σε ένα έθνος; Ένας ευρύς ορισμός του έθνους είναι μια κοινότητα ανθρώπων που ορίζεται με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως η γλώσσα, η ιστορία, η εθνικότητα, η κουλτούρα και/ή η κοινωνία.  Στο όνομα του ενός και ομοιογενούς έθνους, τα κράτη έχουν καταπιέσει εθνοτικές ομάδες με διαφορετική γλώσσα ή θρησκεία, εμφύλιοι πόλεμοι έχουν ξεσπάσει και σύνορα έχουν παραβιαστεί για να διεκδικηθούν τα εδάφη των “άλλων”, που υποτίθεται ότι αποτελούν απειλή για το κράτος. Μέχρι και σήμερα, οι μειονότητες βλέπουν τα δικαιώματα τους να καταπατώνται, τη γλώσσα και τη θρησκεία τους να δαιμονοποιούνται, την ελευθερία της έκφρασης να καταργείται και τα εδάφη τους να κατάσχονται. Ακόμα και οι ακτιβιστές που πολεμούν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων διώκονται και απειλούνται. Προκειμένου να αποδομηθεί η αφήγηση του “ομοιογενούς” έθνους και της κυριαρχίας του κράτους, το BCK παρουσιάζει μια συλλογή ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν τα θέματα που αντιμετώπιζαν οι μειονότητες στο παρελθόν και τα ζητήματα που βιώνουν σήμερα, εν το μέσω ενός νέου κύματος ανερχόμενου φασισμού, εθνικισμού και αποικισμού.

PROGRAMME / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Über Namen (About Names) Stefania Smolkina | Germany | Documentary | 2019 |13:17

Every person is registered in the world in a combination of words and sounds. The name acts as a matter of course, but in its meaning it appears both omnipresent and infinitely changeable. Names indicate affiliation and origin. Names are also part of a civil contract between a population and a state. In 1984 in socialist Bulgaria, all Turkish minority representatives were forced to “bulgarize” their names. The narration and presentation about the other groups of people plays a major role in triggering such processes and then justifying them. Today the retired sculptures of socialist functionaries rest in a sculpture park. Over time, the engraved names on the gravestones in cemeteries become illegible. The gaps in the story are getting bigger. The story is implied, and so is the impossibility of fully understanding.

Κάθε άτομο καταγράφεται στον κόσμο με ένα συνδυασμό λέξεων και ήχων. Το όνομα λειτουργεί αυτόματα, αλλά το νόημα του φαίνεται να είναι πανταχού παρών και απεριόριστα ευμετάβλητο. Τα ονόματα αποδεικνύουν σχέση και καταγωγή και επίσης είναι μέρος ενός πολιτικού συμβολαίου μεταξύ ενός πληθυσμού και ενός κράτους. Το 1984 στην σοσιαλιστική Βουλγαρία, όλοι οι εκπρόσωποι των Τουρκικών μειονοτήτων εξαναγκάστηκαν να “βουλγαροποιήσουν” τα ονόματα τους. Η αφήγηση και η παρουσίαση των άλλων ομάδων ανθρώπων παίζει σημαντικό ρόλο στο να πυροδοτούνται τέτοιες διαδικασίες και μετά να δικαιολογούνται. Σήμερα τα αγάλματα των σοσιαλιστών αξιωματούχων που έχουν αποσυρθεί ξεκουράζονται σε ένα πάρκο αγαλμάτων. Με το πέρασμα του χρόνου, τα χαραγμένα ονόματα στις ταφόπλακες των νεκροταφείων δεν μπορούν να διαβαστούν. Τα κενά στην ιστορία μεγαλώνουν. Η ιστορία υπονοείται όπως και η αδυναμία της απόλυτης κατανόησης.

Speechless Memory Rena Danilouli -Katerina karpouzi | Greece| Documentary| 2021| 18’ 48’’

Kyriaki, descendant of Slavophones of Macedonia in Greece , describes, through family stories and personal experience, the reasons behind her identity quest. Speaking two languages, feeling different emotions about each one , she goes through the family – album pages, allowing us a glimpse at the history of her land. 

Η Κυριακή, απόγονος των Σλαβόφωνων της Μακεδονίας στην Ελλάδα, περιγράφει μέσα από οικογενειακές ιστορίες και προσωπικές εμπειρίες, τους λόγους πίσω από την αναζήτηση της ταυτότητας της. Μιλώντας δύο γλώσσες, νιώθοντας διαφορετικά αισθήματα για την κάθε μια, κοιτάζει τις φωτογραφίες της οικογένειας της, επιτρέποντας μας μια ματιά στην ιστορία του τόπου της.

Hantush – a fairytale  Alexia Tsouni | State of Palestine, Spain | Documentary | 2022 | 06΄12’’

When Israeli bulldozers arrived at her Bedouin village to demolish her home, 14-year-old Palestine refugee girl Salha called on her flying lamb Hantush to take her somewhere far away…

Όταν οι Ισραηλινές μπουλντόζες φτάνουν στο Βεδουίνικο χωριό της για να κατεδαφίσουν το σπίτι της, η 14χρονη Παλαιστίνια Σαλχα φωνάζει το ιπτάμενο πρόβατο της Χαντούς για να την πάρει κάπου μακριά… 

Swimming Lesson Vardit Goldner | Israel| Experimental| 2021| 05’ 21’’

A mockumentary film in which I teach Bedouin girls to swim in a waterless “pool”. It aims to stimulate thought about the lack of swimming pools accessible to Bedouins in Israel, actually denying them swimming lessons and causing frequent cases of drowning. There are over 200,000 Arab-Bedouins living in the Negev region of Israel today, with access to one single swimming pool that was inaugurated in the town of Rahat in 2017. Bedouins are not allowed to enter swimming pools in Jewish localities. 

Ένα ντοκιμαντέρ-παρωδία στο οποίο η σκηνοθέτρια διδάσκει κορίτσια Βεδουίνων να κολυμπούν σε μια “πισίνα” χωρίς νερό. Η ταινία στοχεύει να προκαλέσει σκέψη σχετικά με την έλλειψη πισίνων που είναι προσβάσιμες στους Βεδουίνους του Ισραήλ, όπου επί της ουσίας τους αρνούνται μαθήματα κολύμβησης με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά περιστατικά πνιγμών. Υπάρχουν πάνω από 200.000 Άραβες Βεδουίνοι που ζουν στην περιοχή Νεγκέβ του Ισραήλ σήμερα και έχουν πρόσβαση σε μια μόνο πισίνα που εγκαινιάστηκε στην πόλη Ραχάτ το 2017. Οι Βεδουίνοι δεν επιτρέπεται να μπουν σε πισίνες σε περιοχές Εβραίων.

Letter to Shaheen Bagh Syed Jazib Ali, Furqan Faridi| India, United Kingdom| Documentary| 2020| 11’42’’

The film explores the Shaheen Bagh movement, a women’s-led protest in India against the new citizenship laws, and how it has forged solidarities across the globe. The movement evokes hope in dark fascist times and gave impetus to many similar protests across India, mostly led by Muslim women.

Η ταινία διερευνά το κίνημα του Σαχίν Μπαγκ, μια διαμαρτυρία που ηγούνται γυναίκες στην Ινδία ενάντια στο νέο νόμο περί υπηκοότητας, και πως αυτή δημιούργησε αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο. Το κίνημα προκαλεί την ελπίδα σε σκοτεινούς φασιστικούς καιρούς και δίνει ώθηση σε πολλές παρόμοιες διαμαρτυρίες σε όλη την Ινδία, που ηγούνται κυρίως γυναίκες μουσουλμάνες.

Until When?  David Escobar | Colombia | Documentary | 2022 | 27’ 46’’

“Until When?” portrays a group of singers from Tumaco (Colombia) who are looking for their disappeared relatives, but face a complex crossroads: the negligence of the government that is not a guarantor of Human Rights, the violence in the territories, death threats, the Impunity for the crime of forced disappearance, and delays in the search, 5 years after the signature of the Peace Agreement.

Η ταινία “Μέχρι πότε;” παρουσιάζει μια ομάδα τραγουδιστριών από το Τουμάκο (Κολομβία) που ψάχνουν τους εξαφανισμένους συγγενείς τους, αλλά και που αντιμετωπίζουν περίπλοκα σταυροδρόμια: την αμέλεια της κυβέρνησης που δεν είναι εγγυητής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την βία στις επαρχίες, τις θανατικές απειλές, την ατιμωρησία του εγκλήματος των αναγκαστικών εξαφανίσεων, και τις καθυστερήσεις στις έρευνες, 5 χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης.

 

Breaches Amanda Cagliero | Italy, Turkey | Documentary| 2022| 30’

Can it happen that an entire population is denied its identity and the mere fact of being able to speak its own language, preserve its own culture, and producing art becomes an act of resistance?It happens in Kurdistan, a place that has been tortured for centuries, inhabited by persecuted and subjugated people, but who have never completely bowed to their oppressors and have fought hard for their freedom.

Μπορεί ένας ολόκληρος πληθυσμός να στερείται την ταυτότητα του απλά και μόνο επειδή μιλάει τη δική του γλώσσα, διατηρεί τη δική του κουλτούρα και παράγει τέχνη που μετατρέπεται σε μορφή αντίστασης; Αυτό συμβαίνει στο Κουρδιστάν, ένας μέρος που έχει βασανιστεί για αιώνες, που κατοικείται από ανθρώπους που διώκονται και εξουσιάζονται, αλλά που δεν έχουν ποτέ υποταχθεί ολοκληρωτικά στους δυνάστες τους και έχουν πολεμήσει σκληρά για την ελευθερία τους. 

A Defense Aylin Kuryel | Turkey | Documentary |  2021 | 16’

In 2015, hundreds of academics signed a petition in Turkey, asking the state to put an end to violence inflicted upon Kurdish people. Academics for Peace have been criminalized and put on trial with the charge of terrorist propaganda. A Defense portrays one of the Academics for Peace while preparing for her upcoming appearance in court in 2019. A psychodrama is put on stage in a house, where the person is both the state, the judge, the academic and the cook. It’s a self-portrait on the violence and absurdity of the ways in which the state sneaks into the house of an academic, forcing her to adjust her words, body and gestures.

Το 2015, εκατοντάδες ακαδημαϊκοί υπέγραψαν ένα αίτημα στην Τουρκία, ζητώντας από το κράτος να βάλει ένα τέλος στη βία που επιβάλλεται πάνω στον κουρδικό λαό. Οι “Ακαδημαϊκοί για την Ειρήνη” έχουν ποινικοποιηθεί και δικαστεί με την κατηγορία της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Το “Μια Απολογία”, παρουσιάζει μια από τους “Ακαδημαϊκούς για την Ειρήνη”, ενώ ετοιμάζεται για την επερχόμενη παρουσία της στο δικαστήριο το 2019. Ένα ψυχοδράμα παρουσιάζεται στη σκηνή ενός σπιτιού, όπου το άτομο είναι ταυτόχρονα κράτος, δικαστής, ακαδημαϊκός και μαγείρισσα. Ένα αυτο-πορτραίτο για τη βία και τον παραλογισμό, για τους τρόπους με τους οποίους το κράτος τρυπώνει στο σπίτι μιας ακαδημαϊκής καθηγήτριας, αναγκάζοντας την να προσαρμόσει τις λέξεις, το σώμα της και τις χειρονομίες της.

WEDNESDAY  /ΤΕΤΑΡΤΗ 23.11.2022 | 20.00 – 22.15

ZOETROPE  Kimolou 17 / Κιμώλου 17, 11362

Original Language with English Subtitles / Ομιλούσα Γλώσσα με Αγγλικούς Υπότιτλους 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / ADMISSION FREE